Hugo Valentin-centrum

Forskargruppen för Balkanstudier

Mål och syften

Vid Hugo Valentin-centrum bedrivs forskning och kunskapsutveckling rörande Balkan och Sydösteuropa. Verksamheten spänner över ett brett fält och innefattar discipliner som historia, kulturantropologi, freds- och konfliktforskning och sociologi. Tonvikten ligger vid studiet av frågeställningar relaterade till etniska processer: nationsbildning, nationalism, identitet, konflikter, minneskultur, Förintelsens historia, samt etniskt betingat våld och dess konsekvenser. Forskningen koncentreras för närvarande till f.d. Jugoslavien, i synnerhet Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Serbien och Montenegro, men berör även Makedonien och Kosovo. De verksamma forskarna behärskar olika sydslaviska språk och har ingående kännedom om regionen.

Forskargruppen har som syfte

 • att utveckla samarbetet och tillgodose behovet av en kreativ forskningsmiljö för dem som inom institutionen arbetar med frågor rörande Balkanländerna. 
 • att uppmuntra samverkan mellan forskare inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsområdet vid Uppsala universitet.
 • att främja studiet av Balkan och Sydösteuropa vid svenska universitet
 • att bidra till internationalisering genom att främja kontakter med forskare och miljöer på Balkan och sydöstra Europa
 • att söka och dra in externa projektmedel

Ansatsen är interdisciplinär och forskningsområdet omfattar såväl Balkanländerna som diasporan. Vid sidan av forskning bedriver forskargruppen undervisning och handledning, utvecklar universitetskurser, samt verkar för rekrytering av forskarstuderande. Förutom interna och externa seminarier anordnas vetenskapliga konferenser. Forskargruppens medlemmar anlitas ofta av svenska media för att kommentera händelseutvecklingen på Balkan.

Externfinansierade projekt
Forskargruppens medlemmar har sedan verksamhetens tillblivelse dragit in ett stort antal externfinansierade projekt. Dessa fördelas på ett antal projekt med följande fokus:

 • Nationell och religiös mobilisering i Bosnien och Hercegovina (RJ)
 • Språkstandardisering i Bosnien och Hercegovina (RJ)
 • Trauma och sekundär traumatisering bland hjälparbetare (RJ)
 • Serbisk ungdom och kriget på 1990-talet (VR)
 • Lokalt massvåld under kriget i Bosnien och Hercegovina på 1990-talet (RJ)
 • Stats- och nationsbildning i Montenegro (SIDA)
 • Våldets mikroprocesser under 1900-talet (fakultetsfinansierad forskningsnod)
 • Postdoc-projekt om transitionell rättvisa i Bosnien och Hercegovina (VR)
 • Jugoslaviska krigsfångar i Norge (VR)

Medlemmar
Tomislav Dulić, docent i historia
Roland Kostić, docent i freds- och konfliktforskning
Goran Miljan, fil.dr i historia
Filip Reščec, assistent

Affilierade forskare:
Jelena Spasenić, fil.dr i kulturantropologi
Kjell Magnusson, docent i sociologi
Iva Lučić, fil.dr i historia