NAMIS – mål, verksamhet

NAMIS är ett tvärdisciplinärt forskarnätverk för forskare vars forskning rör en eller flera av de nationella minoritetsgrupperna och/eller minoritetsspråken i Sverige: judar/jiddisch, romer/romani chib, samer/samiska, sverigefinnar/finska och tornedalingar/meänkieli.

Syfte och mål

Syftet med NAMIS är att initiera, bedriva och sprida forskning som rör de nationella minoriteterna i Sverige. 
NAMIS ska fungera som forum för kunskapsutbyte mellan forskare inom det breda minoritetsfältet. Konkret innebär detta att initiera och bedriva forskningsprojekt, att arrangera workshops, seminarier och konferenser, att bedriva informationsverksamhet riktad till den intresserade allmänheten, att anordna kurser som anknyter till våra centrala teman, att utbilda offentliganställda och andra tjänstemän som arbetar med minoritetsrelaterade frågor på kommunal och regional nivå. Den sista punkten förverkligas inom ramen för den uppdragsutbildning som är under utveckling.

Verksamhet

Sedan år 2000 har NAMIS arrangerat ett stort antal seminarier, konferenser och föreläsningar om nationella minoriteter. Verksamheten omfattar även kurser och externa uppdrag av olika slag. Multiethnica är en referee-granskad vetenskaplig publikation genom vilken Hugo Valentin -centrums NAMIS-relaterade verksamhet synliggörs utåt. Tidskriften utkommer en gång om året och har ofta olika teman. 2018 års tema var Romani Studies i Norden. År 2019 är temat flerspråkig och flerkulturell litteratur.
För närvarande arbetar flera forskare vid Hugo Valentin-centrum med teman som anknyter till NAMIS områden, såsom svenskjudisk historia, migranter och minoriteter, minoritetslitteratur, ungdomars användning av meänkieli och resandes historia. Dessutom koordinerar eller deltar NAMIS forskare i flera omfattande nationella och internationella forskarnätverk.