NAMIS – bakgrund, målsättning, verksamhet

Bakgrund

Den första juni 2000 förändrades den svenska minoritetspolitiken i grunden. Två viktiga ratificeringar trädde i kraft: Europarådets konvention om regionala språk och minoritetsspråk samt Ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter. Detta innebar ett erkännande av fem nationella minoriteter och minoritetsspråk i Sverige: judar/jiddisch, romer/romani, samer/samiska, sverigefinnar/finska och tornedalingar/meänkieli. Det nya minoritetspolitiska läget aktualiserade behovet av ytterligare kunskap och forskning på området. Ett stort antal förfrågningar inkom till dåvarande Centrum för multietnisk forskning (numera Hugo Valentin-centrum). Med utgångspunkt i detta utvecklades idén till Forum för nationella minoriteter i Sverige (NAMIS) av prof. Leena Huss och doc. Satu Gröndahl.


Målsättning

Den övergripande målsättningen med NAMIS är att förbättra möjligheterna för forskningssamarbete inom de tre temaområdena nationella minoriteter, minoritetsspråk och minoritetskulturer samt språkpolitik och kulturpolitik. NAMIS vill fungera som forum för kunskapsutbyte mellan minoritetsorganisationer, forskare, statliga organ och myndigheter samt andra som arbetar med kulturell och språklig revitalisering. Konkret innebär detta att initiera och bedriva forskningsprojekt, att arrangera workshops, seminarier och konferenser, att bedriva informationsverksamhet riktad till minoritetsgrupper, forskare och studerande samt att anordna kurser som anknyter till våra centrala teman.


Verksamhet

Sedan år 2000 har NAMIS arrangerat ett stort antal seminarier, konferenser och föreläsningar om nationella minoriteter. Verksamheten omfattar även kurser och externa uppdrag av olika slag. Ett kontinuerligt inslag i verksamheten är utgivandet av NAMIS-nyhetsbrev, som informerar om såväl aktuell forskning som kulturella och språkliga evenemang som rör nationella minoriteter. Omkring 300 personer prenumererar på nyhetsbrevet (2014).

För närvarande arbetar flera forskare vid Hugo Valentin-centrum med teman som anknyter till NAMIS områden, såsom judisk historia, personnamn och etnicitet, religion och etnicitet, minoritetslitteratur, språklig revitalisering och antiziganism. Dessutom koordinerar eller deltar NAMIS forskare i flera omfattande nationella och internationella forskarnätverk. NAMIS har även en referensgrupp vars medlemmar består av forskare och ämbetsmän som är experter på minoritetsfrågor, minoritetskulturer och minoritetspolitik i Norden och i Europa.

Under läsåret 2014–2015 kartläggs behovet av en uppdragsutbildning om nationella minoriteter i Sverige. Antalet förvaltningskommuner för finska, meänkieli och samiska har ökat markant under de senaste åren och bl.a. ett flertal kommuntjänstemän har uttryckt intresse för en sådan utbildning.

Verksamheten leds av doc. Satu Gröndahl i samarbete med prof. Leena Huss. Upplysningar lämnas av Satu Gröndahl. Huvudfinansiär är Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet.