Forskarnätverket Romers och resandes historia i Norden (RORHIN)

Information

Forskarnätverket “Romers och resandes historia i Norden” (RORHIN) tillkom hösten 2010 som en del i Hugo Valentin-centrums satsning inom fältet ”Romani Studies”. Nätverket utgör en del av vår forskning inom ramen för Nationella minoriteter i Sverige (NAMIS). Nätverket syftar till att med utgångspunkt i tvärvetenskaplighet och med en tydlig internationell förankring studera romernas historia i norden, där minoritetsfrågor, diskriminering, kultur och sociala förhållanden har en central plats. En mycket viktig uppgift för nätverket är att fungera som en samlingspunkt för forskare med intresse för forskning om romer, samt att sprida information om pågående forskning, konferenser och andra forskningsrelaterade aktiviteter via hemsida och nyhetsbrev. En annan viktig uppgift är att arrangera workshops och liknande aktiviteter, med syftet att bistå nätverksmedlemmarna i arbetet med att ta fram gemensamma forskningsansökningar.

Nätverket vill lyfta fram internationella anknytningar genom nätverksmedlemmars samarbeten i existerande internationella forskargrupper. Forskarnätverket hoppas även kunna knyta till sig utomnordiska forskare som ägnar sig åt nordisk-romsk historia. Nätverket har etablerat samarbete med forskargrupper och enskilda forskare i en rad länder som sysslar med romers historia i allmänhet. Kontakter har också etablerats med utomnordiska forskare och forskargrupper med syftet att ut veckla internationellt samarbete, bland annat med The European Centre for Minority Issues (ECMI) i Flensburg, och forskarnätverket The Roma and Cultures of Silence vid Helsingfors universitet.

Kontakt

Koordinationen av verksamheten sköts av Matthew Kott. I koordinatorns arbetsuppgifter ingår att samla dokumentation om verksamheten, uppdatera kontaktinformation, moderera den för alla medlemmar tillgängliga listservern, samt att samla och sprida information om roma-relaterad forskning. Du som vill bli medlem i RORHIN kan enklast göra detta genom att ladda ner medlemsansökan till höger och skicka in den till vår funktionsadress rorhin@valentin.uu.se. 

REFERENSgrupp

Kimmo Granqvist, Södertörns högskola / Helsingin yliopisto
Chalak Kaveh, Oslo
Matthew Kott, Uppsala universitet (sekreterare)
Adrian Marsh, Istanbul
Norma Montesino, Lunds universitet
Ida Ohlsson Al Fakir, Uppsala universitet
Camilla Ida Ravnbøl, Københavns Universitet
Maria Rosvoll, HL-senteret, Oslo